Comment on YoruFukurou

great app! i can't decide between YoruFukurou and Echofon. damn.